Hoe werkt het?


JamboMama! biedt:

 • Toegang tot een modern mobiel communicatiemiddel voor zwangere vrouwen die in afgelegen, arme dorpen leven om zwangerschapsrisicos tijdig te ontdekken en zo levensbedreigende complicaties te voorkomen.
 • Een uitgekiend mobiel netwerk voor zwangerschap en perinatale bewaking, door middel van privé mobiele telefoons en een collectieve smartphone met de JamboMama! app per dorp. Dit maakt de vrouwen mondig en stelt de rurale gezondheidswerkers in staat hun werk zorgvuldig te plannen. Door sterk verbeterde efficientie leidt het tot verbeterde zwangerschaps en verloskundige hulp van het dorpsniveau tot aan het ziekenhuis waar verloskundige spoedgevallen naar toe gestuurd worden.
 • Training in het gebruik van de app voor zowel de dorpsgemeenschappen als de medische staf van de deelnemende ziekenhuizen.
 • Het in kaart brengen en verbeteren van het smartfoon bezit, opladers en Internetbereik met actieve medewerking van de gebruikersgroepen zelf.

JamboMama!’s impact:

Dankzij verbeterde communicatie en coördinatie:

 • Terugdringen van de drie belangrijkste oorzaken van vertraging in spoed verloskundige hulp die tot sterfte en blijvende invaliditeit van de moeders (en vaak ook van het ongeboren kind) leiden : het duurt te lang eer het besluit is genomen om hulp te zoeken ; het duurt te lang om op de plek waar adequate hulp aanwezig is te komen ; het duurt te lang eer de vrouw, eenmaal gearriveerd, in de juiste handen komt.
 • Groeiende mondigheid van de vrouwen (en hun families) in rurale gebieden, dankzij een modern mobiel coordinatie, communicatie en educatie instrument. Zo gaan zij zwangerschap en bevalling beter begrijpen en beheren, waardoor het een veiligere, gezondere en gelukkiger ervaring wordt voor alle betrokkenen, de a.s. moeders zelf voorop.
 • Coaching op afstand van de gezondheidswerkers in de uitvoering van hun prenatale, perinatale, en postnatale zorg ; de staf moet tekst en uitleg kunnen geven over hun werk aangezien het al dan niet respecteren van de voorschriften zichtbaar is voor hun superieuren en collega’s (kwaliteitscontrole) .

Hoe JamboMama! functioneert als project:

We willen een weredwijde gemeenschap creeren van mensen die beroepsmatig en uit solidariteit hun kennis en ervaring willen delen om SAHFA in staat te stellen kwetsbare vrouwen, te weten zwangere vrouwen in afgelegen rurale gebieden mondiger te maken en ze meer greep te geven op hun gezondheid tijdens de zwangerschap. Dit willen we doen door de aanstaande moeders te verbinden met gezondheidszorg van goede kwaliteit (informatie en advies alsook goede zorg en begeleiding tijdens de zwangerschap, de bevalling en de eerst 72 uur na de bevalling.)

Om vraag en aanbod met elkaar te verbinden geven we zowel de aanstaande moeders als de gezondheidswerkers die de prenatale consultaties doen ICT hulpmiddelen zoals smartphones met de door ons ontworpen toepassing JamboMama!. Deze app doet het volgende:

 • Registreert de aanstaande moeders elektronisch.
 • Registratie gebeurt met wachtwoord: privacy wordt beschermd volgens eisen van het land waar de app wordt gebruikt.
 • Seint hun vitale data door zoals bloeddruk of de uitslag van urine testen en gewichtstoename via hun eigen registratie.
 • Geeft de geregistreerde vrouwen steun met advies over voeding, gezondheid en levenstijl aangepast aan de duur van hun zwangerschaps en hun gezondheidsstatus.
 • Waakt voortdurend over het welzijn van moeder en ongeboren kind met doelgerichte vragen en waarschuwingen om gevarensignalen in de zwangerschap snel op te pikken.
 • Stuurt de vrouw tijdig aanmaningen voor prenatale controles.
 • De app bestaat uit twee interactieve versies: de een voor de vrouwen, de andere voor de gezondheidswerker. Het mondig maken van de a.s. moeders en hun achterban zal de vraag naar goede zwangerschapszorg versterken, omdat ze beter begrijpen op wat voor zorg zij recht hebben, wat er moet worden gecheckt bij welke controle, en waarom. Het verbetert de kwaliteit van de zorg, omdat de gezondheidswerkers rekenschap moeten afleggen over wat zij doen zowel tegenover hun leidinggevenden, die via de app kunnen zien wat ze doen, en ze daarom kunnen adviseren maar ook waarschuwen of ingrijpen wanneer dat nodig is. Ze moeten ook verantwoording kunnen afleggen aan de vrouwendie dankzij hun versie van de app weten wat de het protocol is.

Het invoeren van de applicatie in een moeder-en kindzorgstructuur is een ideale gelegenheid om de coordinatie en het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid rond zwangerschap en geboorte te verbeteren van het individuele naar het gemeenschappelijke niveau. Deze bewaking gaat van de zwangere en haar familie zelf naar de mobiele kliniek, en dan via de medische hulppost tot het medisch centrum dat verloskundige spoedgevallen behandelt en maakt zo het hele systeem efficienter.

Er zijn al veel apps in omloop voor zwangere vrouwen, maar de kracht van JamboMama! is de wijze waarop de app wordt geintroduceerd, de wijze waarop de gebruikersgroep actief deelneemt aan het verzamelen van de benodigde informatie en meeddenkt over de juiste vraag, het juiste antwoord, de kleuren en iconen die het beste begrepen worden.

Want onze app moet een doelmatig hulpmiddel worden om ieders waakzaamheid, taak en zorg te coordineren zodat JamboMama! een onmisbaar onderdeel wordt van de prenatale, peri natale en postnale zorgstructuur, met mondige patienten die weten en begrijpen wat ze nodig hebben. Daardoor staan ze minder afwijzend tegenover de geboden zorg en zullen ze betere contrôle en zorg eisen waar hij tekortschiet.

> Lees meer over waar we werken.